Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

Ilostmysoul
Ilostmysoul
Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Ilostmysoul
1235 3280
Ilostmysoul
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Ilostmysoul
Ilostmysoul
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Ilostmysoul
Ilostmysoul
2898 9d53
Reposted frombrocat brocat viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
Ilostmysoul
Ilostmysoul
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viasztukamatorka sztukamatorka
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
Ilostmysoul
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
5911 ebc7 500
Reposted fromReyyes Reyyes viasztukamatorka sztukamatorka
Ilostmysoul
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl